ADVOKATBYRÅN LEGE AB

Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm
TELEFON 08-665 00 00

VERKSTÄLLIGHET AV UMGÄNGE

Home / VERKSTÄLLIGHET AV UMGÄNGE

Verkställighet av umgänge är aktuellt när ett beslutat umgänge inte är möjligt eller olämpligt att genomföra. Ett exempel är när en förälder vägrar den andres umgänge med barnet. I dessa fall kan då en domstol besluta om så kallad verkställighet av umgänge, vilket innebär att den förälder som utan godtagbara skäl hindrar den andre föräldern att träffa barnet kan få betala ett vite (ungefär som böter). Ytterst kan det bli fråga om att hämta barnet med polis för umgänge med den andre föräldern, men detta är mycket ovanligt.

Med umgängessabotage menas att en förälder systematiskt och utan godtagbara skäl vägrar den andre föräldern att träffa barnet. I slutändan kan konsekvensen bli att den förälder som hindrar umgänget förlorar vårdnaden om barnet, som då går över till andre föräldern. Denne blir då ensam vårdnadshavare.

Verkställighetstvister

Vid umgängesvägran kan det bli aktuellt att gå till domstol för att utverka umgänge. På LEGE arbetar vi med alla frågor som rör verkställighet av umgänge, umgängessabotage samt alla de juridiska frågor som hänger samman med detta. Vi är juridiska ombud i sådana tvister och bistår dig genom hela förfarandet i domstol.

Läs mer om verkställighet av umgänge här.