ADVOKATBYRÅN LEGE AB

Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm
TELEFON 08-665 00 00

SKILSMÄSSA

Home / SKILSMÄSSA

En skilsmässa, eller äktenskapsskillnad, innebär att ett äktenskap upplöses på begäran av båda eller en av parterna. Beslutan om skilsmässa tas av Tingsrätten. Vid en skilsmässa upplöses äktenskapet på ett personligt plan, i och med att parterna går skilda vägar, men även på det ekonomiska planet i och med att en så kallad bodelning utförs, i vilken parets tillgångar delas upp mellan dem. Har paret barn skall de dessutom komma överens om vårdnaden och umgänget med barnen.

Ansöka om skilsmässa

Om båda parterna är överens om skilsmässa ska de tillsammans fylla i blanketten Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad och skicka in till Tingsrätten. Till blanketten bifogas personbevis, som inte får vara äldre än tre månader. I blanketten fyller paret även i hur de vill göra med vårdnaden om eventuella barn samt om de vill ha en betänketid på sex månader innan skilsmässan fullföljs.

Om bara en av parterna vill skiljas ska den personen fylla i en stämningsansökan mot den andre och skicka in till till Tingsrätten. Även här anges om paret har barn, men den sökande kan inte ta beslut om vårdnaden om barnen, eftersom det är en fråga som gäller båda föräldrarna. Den sökande kan också begära om domen skall meddelas med eller utan betänketid på sex månader.

När tingsrätten har beslutat om skilsmässa meddelar de Skatteverket som registrerar skilsmässan i folkbokföringen. Först därefter är den giltig. Det tar ungefär tre veckor från beslut till registrering. En ansökningsavgift på 900 kronor tas alltid ut vid ansökan om äktenskapsskillnad eller stämning.

Betänketid

Om någon eller båda parterna vill ha betänketid, eller om paret har hemmavarande barn under 16 år, sker beslutet om skilsmässa efter en period av minst sex månader och högst ett år. Beslut om betänketid meddelas av Tingsrätten med post. Betänketiden är till för att förhindra impulsiva separationer och för att ge osäkra makar en extra chans att känna efter om en skilsmässa är rätt beslut.

För att skilsmässan ska gå igenom efter betänketiden krävs att makarna (eller en av dem) skickar in en så kallad fullföljd. Blanketten heter Begäran om att fullfölja skilsmässa efter betänketid och ska ha kommit in till Tingsrätten senaste ett år från det att betänketiden startade, annars avskrivs ärendet.

Bodelning

Efter en skilsmässa ska makarna fatta ett gemensamt beslut om bodelning genom ett bodelningsavtal. Bodelningsavtalet ska inte skickas med skilsmässoansökan, men är obligatoriskt. I bodelningsavtalet redogör makarna för de gemensamma tillgångarna och hur de delas upp. Om inget äktenskapsförord upprättats samlas parets privata egendomar ihop till en pott, som sedan delas jämnt mellan makarna. Till egendomar kan räknas fastigheter, värdepapper, kapital mm.

Om paret har skrivit ett giltigt äktenskapsförord innan skilsmässan ser det lite annorlunda ut. I äktenskapsförordet kan parterna besluta att vissa egendomar fortsätter vara den ena partens även efter en skilsmässa. De specificerade egendomarna undantas då från den gemensamma potten vid bodelningen.

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs både att det är signerat av båda parter samt att det finns registrerat i Skatteverkets äktenskapsregister.

Konflikt

Det är inte ovanligt att en skilsmässa leder till osämja mellan parterna av ekonomiska eller känslomässiga skäl. Barnen och bodelningen är de två vanligaste källorna till osämja. Vad gäller vårdnaden om barnen är grundregeln att föräldrarna fortsätter att ha delad vårdnad om barnen, om de inte gemensamt angett något annat i skilsmässoansökan. Om någon av föräldrarna av någon anledning vill ha ensam vårdnad om barnen kan en vårdnadstvist uppstå i kölvattnet på skilsmässan.

En bodelning kan också upplevas som orättvis och otydlig. Vad är egentligen tillgångar och hur ska de räknas ihop? Här kan mycket oenighet uppstå. Många har avstått från att skriva äktenskapsord fast de kanske borde gjort det och upplever sig som väldigt förfördelade vid en bouppdelning.

Juridisk hjälp

I frågor som rör skilsmässa, vårdnadstvister och bodelning är det alltid bra att kontakta en kunnig advokat med erfarenhet av familjerätt. En skilsmässa kan vara en snårig process juridiskt och chanserna att ni ska kunna skiljas åt utan osämja ökar om ni tar hjälp av juridiska ombud.

Det kan vara bra att redan på ett tidigt plan kontakta en advokat för att få hjälp med att reda ut hur en skilsmässa kommer att inverka på dig och familjen. Hur ser era respektive tillgångar ut? Hur kommer de att se ut efter skilsmässan? Att ha någon som för ens talan under en så pass känslomässig process som en skilsmässa gör att dina intressen kan tillgodoses på bästa sätt.

På LEGE har vi erfarenhet av alla aspekter av skilsmässa, bodelning och vårdnadstvister. Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor kring just din situation. Vi börjar alltid med ett första möte där vi tillsammans går igenom din situation och tittar på vad du vill ha ut av skilsmässan och ser vilka möjligheter du har.

Vi hjälper även till med kontakten med din före detta partner och dennes företrädare. I många fall når man tillsammans lösningar utan att ärendet behöver tas till domstol. För er egen och era barns skull är det alltid bäst att nå en så tidig och smidig lösning som möjligt.