LVU

LVU handlar om tvångsvård av barn i vissa fall och är en förkortning av Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Eller det som dagligdags också kallas omhändertagande av barn.

I LVU regleras när barn skall omhändertas för vård. Kravet är att barnets hälsa eller utveckling på grund av misshandel eller omsorgsbrister på ett påtagligt sätt riskeras att skadas. Också om den unge missbrukar alkohol eller narkotika eller har hamnat i kriminalitet eller annan allvarlig social ofärd kan tvångsvård enligt LVU bli aktuellt.

Det ställs med andra ord i lagstiftningen relativt stränga krav och det skall handla om en allvarlig faresituation för barnet eller den unge innan LVU är aktuellt.

Gången i denna typ av ärenden är följande:

Socialnämnden kan besluta om ett så kallat omedelbart omhändertagande. Barnet förs då till ett jourhem.

Samtidigt och senast 1 vecka efter omhändertagandet skall socialnämnden ge in en ansökan till Förvaltningsrätten om att rätten skall besluta om LVU. Domstolen skall därvid i normalfallet inom 1 vecka efter att de fått handlingarna ta ett första beslut i frågan om det omdelbara omhändertagandet skall bestå i avvaktan på att domstolen prövar saken slutligt.

Förfarandet går därefter relativt snabbt. Inom fyra veckor hålls normalt en förhandling i domstolen till vilken vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna kallas. Denne eller dessa får då möjlighet att kalla egna vittnen.

Om domen blir att barnet skall omhändertas enligt LVU kommer barnet att flyttas till ett mer permanent familjehem (fosterfamilj). Och härefter skall socialnämnden var sjätte månad ompröva behovet av placeringen på familjehem.

På LEGE arbetar vi som offentliga biträden för föräldrar vars barn omhändertagits.

Kontakta oss

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta läsa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies
Webbdesign: Comlog Webbyrå Stockholm