Din integritet

Lege Advokatbyrå AB är ansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars förekommer i ärendet.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra en obligatorisk jävskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen och för redovisnings- och faktureringsändamål.

Dessa uppgifter behandlas utifrån att det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal mellan dig och Lege Advokatbyrå AB (artikel 6 b GDPR), för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Lege Advokatbyrå AB (artikel 6 c GDPR) eller för att behandlingen är nödvändig för att utföra uppgifter av allmänt intresse (artikel 6 e GDPR).

De personuppgifter som är aktuella inhämtas i första hand från domstolar, myndigheter eller direkt från dig. Olika personuppgifter kan behandlas på olika sätt beroende på ändamålet med det hela. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, postadress och övriga uppgifter från domstolar och myndigheter.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det finns en särskild överenskommits mellan Lege Advokatbyrå AB och dig eller om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter eller för att fullgöra lagstadgade skyldigheter eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol eller om vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas i tio år från dagen för ärendets slutförande eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information från Lege Advokatbyrå om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för marknadsföring. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format .

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Vid frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på kontakt@lege.se eller på adress Lege Advokatbyrån AB, Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm.

Konsumenttvistnämnden

Genom Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd har klienter som är konsumenter möjlighet att få krav mot en advokat eller advokatbyrå prövat på ett enkelt och effektivt sätt. Advokaten eller byrån är skyldiga att följa nämndens utslag. Kontakta Sveriges Advokatsamfund på tel 08-459 03 00 för vidare information.