Vill du att vi kontaktar dig? Lämna dina uppgifter nedan så ringer vi upp.

  LVU

  Vad innebär LVU?

  Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga eller LVU som lagen även förkortas, är ett tvångslag som träder i kraft när barn blir omhändertagna enligt den särskilda lagstiftningen. Kravet är att barnets hälsa eller utveckling på grund av misshandel eller omsorgsbrister på ett påtagligt sätt riskerar att skadas. Om den unge missbrukar alkohol eller narkotika eller har hamnat i kriminalitet eller annan allvarlig social ofärd kan tvångsvård enligt LVU bli aktuellt.

  LVU

  Mer information om LVU

  Att bli tvångsomhändertagen enligt LVU är oftast den sista utvägen, i första hand försöker man gå via socialtjänstlagen och socialnämnden för att hitta alternativa lösningar. Om problemen inte reds ut kan ett ingripande göras enligt LVU. Detta med undantag för akuta fall, då beslutar socialnämnden om ett så kallat omedelbart omhändertagande. Barnet förs då till ett jourhem.

  Kriterier för barns omhändertagande av socialtjänsten

  Ett barn kan omhändertas om det finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas. Detta kan bero på problem i hemmet, fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet. De omständigheter som grundar vårdbehovet ska medföra en påtaglig risk ( en klar och konkret risk för skada) för att barnets hälsa eller utveckling skadas och  vården inte kan ges på frivillig väg.

  Vårdnadshavarnas rättigheter vid barns omhändertagande

  En tvångsvård av ett barn innebär att vårdnadshavarnas rätt att bestämma över barnet begränsas. Föräldrar har rätt att överklaga nämndens beslut om tvångsvård och därefter även förvaltningsrätten dom. Både barnet och föräldrarna har rätt till ett offentligt biträde som betalas av staten.

  Vem ansvarar och garanterar att de omhändertagna barnen har det bra

  Socialtjänsten har alltid ansvar för att placerade barn får god vård. Familjehem utreds av socialtjänsten och HVB hem måste ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg.

  Socialtjänsten ska också noga följa vården av placerade barn, prata och besöka barnet där han eller hon bor och att prata med familjehemmet eller personalen och barnets vårdnadshavare.

  Krav på familjehem

  Ett familjehem ska erbjuda barnet trygg och säker samt ändamålsenligt vård. Familjehemmet ska också ha förutsättningar att tillgodose barnets specifika behov. Det är socialtjänsten som utreder att tilltänkta familjehem lever upp till kraven och de ska också följa vården noga.

  Återförening av barn med sina familjer

  Målet är alltid att barnet ska återförenas med sina föräldrar så snart som möjligt. Beslutet om tvångsvård ska övervägas eller omprövas av socialnämnden minst var sjätte månad och vård ska upphöra så snart det inte längre behövs.

  Kan föräldrar få hjälp för att få hem sina barn ?

  Socialtjänsten erbjuder råd, stöd och andra resurser till föräldrar vars barn har omhändertagits. Detta kan inkludera föräldrautbildning, samtalsstöd och hjälp med att upprätthålla kontakten med barnet.

  Lista över situationer när LVU kan implementeras

  Risk för barnets hälsa eller utveckling
  Ett beslut om omhändertagande enligt LVU måste baseras på att det finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas.

  Missförhållanden i hemmiljön
  Det kan handla om våld, sexuella övergrepp, kränkande behandling eller andra skadliga förhållanden i barnets hemmiljö.

  Barnets eget riskbeteende
  Om barnet själv utsätter sig för fara, till exempel genom droganvändning eller brottslighet.

  Brister i samtycke
  Ett krav för omhändertagande är att det kan antas, eller att socialtjänsten vet, att föräldrarna och barnet inte samtycker till vården.

  Akuta situationer
  Om barnet behöver skyddas och placeras akut och vårdnadshavarna inte lämnar sitt samtycke kan socialtjänsten besluta om ett omedelbart omhändertagande.

  Långvariga risker
  Om situationen inte är akut men socialtjänsten ändå bedömer att barnet behöver tvångsvård, lämnar socialtjänsten in en ansökan till domstolen.

  Begränsat umgänge
  I vissa situationer kan socialtjänsten besluta att barnets umgänge med föräldrarna ska begränsas, särskilt om det finns en risk för barnet.

  Processen för ett omedelbart omhändertagande:

  • Samtidigt och senast 1 vecka efter omhändertagandet skall socialnämnden ge in en ansökan till Förvaltningsrätten om att rätten skall besluta om LVU.
  • Domstolen skall därvid i normalfallet inom 1 vecka efter att de fått handlingarna ta ett första beslut i frågan om det omedelbara omhändertagandet skall bestå i avvaktan på att domstolen prövar saken slutligt.
  • Inom fyra veckor hålls normalt en förhandling i domstolen till vilken vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna kallas. Denne eller dessa får då möjlighet att kalla egna vittnen.
  • Om domen blir att barnet skall omhändertas enligt LVU kommer barnet att flyttas till ett mer permanent familjehem (fosterfamilj).
  • Härefter skall socialnämnden var sjätte månad ompröva behovet av placeringen på familjehem.
   LVU kram

  Rättsprocessen LVU (Ej omedelbart omhändertagande)

  • Socialtjänsten startar en utredning, oftast därför att någon gjort en så kallad orosanmälan dit. Utredningen brukar ta ca 4 månader.
  • Om socialtjänsten kommer fram till att det finns ett behov av tvångsvård enligt LVU fattar socialnämnden ett beslut om att ansöka om tvångsvård hos domstol.
  • Domstolen skall därvid i normalfallet inom 1 vecka bestämma om ett tillfälligt omhändertagande skall stå fast eller inte. Senare hålls en avgörande förhandling i domstolen och det är då föräldrarna får möjlighet att prata, vittnen kallas mm.
  • Om domstolen bifaller och säger ja till socialnämndens ansökan om LVU kommer barnet att flyttas till familjehem. Samtidigt kan Förvaltningsrättens dom överklagas till Kammarrätten som i sin tur kallar till förhandling inom normalt 1-3 månader.
  • Socialnämnden ska var sjätte månad ompröva om vård enligt LVU fortfarande behövs.
  • En förälder kan alltid och närsomhelst ansöka om att LVU ska avslutas och barnet flytta hem igen.

  Välj en advokat med specialkompetens inom LVU

  Att en rättsprocess inom just LVU kan väcka många känslor är inte ovanligt. Även om du inte delar socialtjänstens uppfattning om vårdbehovet, gynnar det dig om du är samarbetsvillig. Därför bör du alltid rådgöra med en erfaren advokat med spetskompetens inom LVU före mötet med socialtjänsten så att ni tillsammans kan lägga upp en strategi från början.

  Vi på Lege har åtagit oss årligen många LVU-fall, därför erhåller vi både erfarenheten och kompetensen för hur en sådan rättsprocess går till samt vad som krävs av dig som förälder.

  När du anlitar oss på Lege kan du som förälder känna dig trygg i att vi driver dina intressen och kämpar för att du skall få hem ditt barn igen.

  Vi åtar oss även att företräda barnet i processen såsom särskild företrädare.

  Vanliga frågor och svar

  Vem fattar beslut om LVU?

  Beslutet om ett barn ska omhändertas med stöd av LVU fattas av socialnämnden och fastställs av förvaltningsrätten. När socialtjänsten anser att det finns skäl för tvångsomhändertagande av ett barn eller en ungdom enligt LVU, lämnar de in en ansökan till förvaltningsrätten. Det är sedan förvaltningsrätten som, efter att ha granskat alla bevis och hört alla parter, beslutar om barnet eller ungdomen ska omhändertas.

  Hur länge vård enligt LVU kan pågå?

  Tiden för hur länge någon kan vara omhändertagen enligt LVU varierar beroende på den enskilda situationen. Vården ska upphöra när den inte längre behövs.

  Omhändertagandet kan vara allt från några veckor till flera år. Vården upphör när barnet fyllt 18 år, för det fall att barnet beretts vård på grund av brister i hemförhållandena. Om barnet i stället fått vård på grund av eget beteende, upphör vården när den unge fyllt 21 år.

  Socialnämnden ska var sjätte månad överväga om vård på grund av brister i hemförhållandena ska upphöra och var sjätte månad ompröva om vård på grund av eget beteende ska upphöra. Det sistnämnda omprövningsbeslutet kan överklagas i domstol. Även vårdnadshavaren och barnet över 15 år kan begära en omprövning av vården. Socialnämnden ska då inleda en så kallad hemtagningsutredning och därefter fatta beslut om vårdens upphörande. Beslutet kan överklagas av vårdnadshavare och barnet.

  Vad krävs för att LVU ska upphöra?

  För att ett omhändertagande enligt LVU ska upphöra krävs det att de skäl som ursprungligen låg till grund för omhändertagandet inte längre finns. Det kan till exempel vara att förhållandena i barnets hem har förbättrats, att barnet inte längre uppvisar ett riskbeteende, eller att andra åtgärder har vidtagits som gör att barnet inte längre är i behov av tvångsvård. Beslutet om att upphöra med tvångsvården tas oftast av tingsrätten efter en ny prövning.

  Vem betalar för LVU?

  Föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kostnaden för placeringen av sitt barn och betalar en avgift för ett barn som placerat på ett HVB (hem för vård eller boende), i ett familjehem eller liknande.

  Avgiften bestäms utifrån förälderns årsinkomst och antal barn föräldern försörjer.

  Förälder står själv för kostnaderna för de resor som hen gör för att träffa sitt barn. Har man inte råd kan man ansöka om ekonomiskt bistånd.

  Barnbidrag flyttas över till familjehemmet. Om barnet är placerad på HVB utbetalas barnbidraget till socialnämnden.

  Man har inte rätt till underhållsstöd när barnet är placerat. 

  Försäkringskassan beviljar inte vårdbidrag för placerade barn.

  När ett barn omhändertas akut/omedelbart?

  Om situationen är sådan att barnet behöver skyddas och placeras akut och vårdnadshavarna inte lämnar sitt samtycke kan socialtjänsten besluta om ett omedelbart omhändertagande.

  Barnet omedelbart omhändertas och placeras i jourhem mot vårdnadshavarnas vilja. Domstolen ska inom en vecka avgöra om socialnämndens beslut ska fastställas.

  Finner domstolen att det finns tillräckligt starka skäl att tro att det finns en omedelbar fara för barnets hälsa och utveckling, skall barnet vara fortsatt placerad fram till den muntliga förhandlingen i målet.

  Vad är hemtagning?

  Som vårdnadshavare kan man begära att vården ska upphöra och att barnet ska få flytta hem. Hemtagningsbegäran görs hos den socialtjänst som handlägger ärendet. Socialtjänsten startar en hemtagningsutredning. Den brukar ta ca 4 månader och utmynnar i en bedömning om vården ska avslutas eller om hemtagningsbegäran ska avslås. Utifrån socialtjänstens utredning och bedömning fattar socialnämnden ett beslut som kan överklagas till förvaltningsrätten.

  När kan socialtjänsten besluta om att flytta vårdnaden om barnet till familjehemsföräldrar?

  Utgångspunkten är att barnet ska återförenas med sina föräldrarna så snart vården kan upphöra. Om barnet vårdas under en längre tid kan det vara nödvändigt utifrån vad som är bäst för barnet att flytta vårdnaden om barnet till familjehemsföräldrarna. Om barnet varit placerat i samma familjehem under två år, kan socialtjänsten besluta om vårdnadsöverflyttning till familjehemmet.

  Vårdnadshavare kan motsätta sig vårdnadsöverflyttningen. Socialtjänsten kan väcka talan om en vårdnadsöverflyttning i tingsrätten. Tingsrätten avgör om vårdnaden bör flyttas över eller ej.