Vill du att vi kontaktar dig? Lämna dina uppgifter nedan så ringer vi upp.

  LVU

  Vad innebär LVU?

  Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga eller LVU som lagen även förkortas, är en tvångslag som träder i kraft när barn blir omhändertagna enligt den särskilda lagstiftningen. Kravet är att barnets hälsa eller utveckling på grund av misshandel eller omsorgsbrister på ett påtagligt sätt riskeras att skadas. Om den unge missbrukar alkohol eller narkotika eller har hamnat i kriminalitet eller annan allvarlig social ofärd kan tvångsvård enligt LVU bli aktuellt.

  LVU
  Advokatfirman Lege arbetar med LVU

  Mer information om LVU

  Att bli tvångsomhändertagen enligt LVU är oftast den sista utvägen, i första hand försöker man gå via socialtjänstlagen och socialnämnden för att hitta alternativa lösningar. Om problemen inte reds ut kan ett ingripande göras enligt LVU. Detta med undantag för akuta fall, då beslutar socialnämnden om ett så kallat omedelbart omhändertagande. Barnet förs då till ett jourhem.

  Processen för ett omedelbart omhändertagande:

  • Samtidigt och senast 1 vecka efter omhändertagandet skall socialnämnden ge in en ansökan till Förvaltningsrätten om att rätten skall besluta om LVU.
  • Domstolen skall därvid i normalfallet inom 1 vecka efter att de fått handlingarna ta ett första beslut i frågan om det omedelbara omhändertagandet skall bestå i avvaktan på att domstolen prövar saken slutligt.
  • Inom fyra veckor hålls normalt en förhandling i domstolen till vilken vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna kallas. Denne eller dessa får då möjlighet att kalla egna vittnen.
  • Om domen blir att barnet skall omhändertas enligt LVU kommer barnet att flyttas till ett mer permanent familjehem (fosterfamilj).
  • Härefter skall socialnämnden var sjätte månad ompröva behovet av placeringen på familjehem.
  LVU kram
  LVU

  Rättsprocessen LVU (Ej omedelbart omhändertagande)

  • Socialtjänsten startar en utredning oftast därför att någon gjort en så kallad orosanmälan dit. Utredningen brukar ta ca 4 månader.
  • Om socialtjänsten kommer fram till att det finns ett behov av tvångsvård enligt LVU fattar socialnämnden ett beslut om att ansökan om tvångsvård hos domstol.
  • Domstolen skall därvid i normalfallet inom 1 vecka bestämma om ett tillfälligt omhändertagande skall stå fast eller inte. Senare hålls en avgörande förhandling i domstolen och det är då föräldrarna får möjlighet att prata, vittnen kallas mm.
  • Om domstolen bifaller och säger ja till socialnämndens ansökan om LVU kommer barnet att flyttas till familjehem. Samtidigt kan Förvaltningsrättens dom överklagas till Kammarrätten som i sin tur kallar till förhandling inom normalt 1-3 månader.
  • Socialnämnden ska var sjätte månad ompröva om vård enligt LVU fortfarande behövs.
  • En förälder kan alltid och närsomhelst ansöka om att LVU skall avslutas och barnet flytta hem igen.

  Välj en advokat med specialkompetens inom LVU

  Att en rättsprocess inom just LVU kan väcka många känslor är inte ovanligt. Även om du inte delar socialtjänstens uppfattning om vårdbehovet, gynnar det dig om du är samarbetsvillig. Därför bör du alltid rådgöra med en erfaren advokat med spetskompetens inom LVU före mötet med socialtjänsten så att ni tillsammans kan lägga upp en strategi från början.

  Vi på Lege har åtagit oss årligen många LVU fall, därför erhåller vi både erfarenheten och kompetensen för hur en sådan rättsprocess går till samt vad som krävs av dig som förälder.

  När du anlitar oss på Lege kan du som förälder känna dig trygg i att vi driver dina intressen och kämpar för att du skall få hem ditt barn igen.

  Vi åtar oss även att företräda barnet i processen såsom särskild företrädare.