Vill du att vi kontaktar dig? Lämna dina uppgifter nedan så ringer vi upp.

  Målsägandebiträde

  Målsäganden och målsägandebiträdets uppgifter

  Som brottsoffer, även kallat målsägande, kan det vara påfrestande att genomgå en rättsprocess ensam. Som målsäganden kan man därför, vid allvarligare typer av brottslighet till exempel sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet, eller vid särskilda behov av stöd, ha rätt till ett så kallat målsägandebiträde.

  Målsägandebiträdets uppgift är att bistå målsäganden med såväl rättsligt som emotionellt stöd under förundersökningen och rättegången. Målsägandebiträdet informerar exempelvis om hur rättsprocessen går till, närvarar vid förhör, håller kontakten med eventuellt inblandade myndigheter och kan även föra målsägandens skadeståndstalan, s.k talan om enskilt anspråk, för de skador och lidande som brottet inneburit. 

  Som utgångspunkt utses ett målsägandebiträde på målsägandens begäran, och man har därför rätt att själv begära en viss advokat, biträdande jurist eller annan lämplig person som sitt målsägandebiträde. I annat fall utser domstolen ett målsägandebiträde, vanligtvis utifrån Sveriges Advokatsamfunds listor över advokater och biträdande jurister som åtar sig den typen av uppdrag. På samma sätt har målsäganden, under hela processen, rätt att byta ut målsägandebiträdet, eller begära samma målsägandebiträde för det fall målet överklagas till hovrätten.

  Varför välja Advokatfirman Lege?

  Vi är en advokatbyrå i Stockholm med närvaro i större delen av Sverige och har bred erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde.

  Vi är engagerade jurister med fokus på att du ska begripa rättsprocessen, känna dig trygg i ditt val av målsägandebiträde och att vi tillhandahåller dig det bästa stödet du kan få utifrån dina behov och önskemål.

  Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning mellan kl 08.00-20.00 årets alla dagar där vi gärna besvarar frågor och diskuterar hur vi kan hjälpa dig vid en eventuell rättegång, oavsett brottstyp.

  Pris och finansiering

  Som målsägande betalar du aldrig själv kostnaden för ett målsägandebiträde, utan det är staten som i första hand finansierar målsägandebiträdets arvode och i vissa fall den som döms för brottet som betalar tillbaka delar av eller hela kostnaden till staten.

  Skadestånd

  Hur stor ersättningen kan bli avgörs alltid av omständigheterna i de enskilda fallen. Den 1 juli 2022 trädde nya regler i 5 kap 6 § skadeståndslagen i kraft som innebär tydliga höjningar av ersättningsnivåerna för kränkning. Ersättningen ska bland annat bestämmas på ett sätt som innebär att den kränkte får upprättelse för angreppet. I nuläget är praxis sparsam kring hur de nya ersättningsnivåerna kan komma att se ut. Ring oss om du har frågor kring det.

  Kan jag byta målsägandebiträde?

  Ett  byte av målsägandebiträde ske bara efter särskilt tillstånd av domstol, och får sådant tillstånd lämnas, om djupgående motsättningar uppstått mellan biträdet och målsägande eller om annars särskilda skäl föreligger. I mål som rör brottslighet av känsligt slag t ex sexualbrott  är det angeläget att det råder ett förtroendefullt förhållande mellan målsäganden och biträdet. Om målsäganden saknar förtroende för målsägandebiträde och inte anser sig kunna fritt anförtro sig åt biträde föreligger det särskilda skäl för byte.