Vill du att vi kontaktar dig? Lämna dina uppgifter nedan så ringer vi upp.

  LVU Eskilstuna

  Vad är LVU?

  Bor ni i Eskilstuna och riskerar att ditt barn eller din ungdom ska bli, eller redan är omhändertaget av socialtjänsten med hjälp av LVU? Då kan vi på Advokatfirman Lege hjälpa er. LVU är ju en förkortning för Lagen om Vård av Unga. Det är en lag Socialtjänsten kan använda sig av om de misstänker att ett barn far illa i familjen, eller den som är vårdnadshavare till barnet eller den ungdom som det handlar om.

  ”Barn och unga har rätt till en trygg uppväxt. Om barn och unga riskerar att utvecklas ogynnsamt har samhället ansvar att se till att de får det skydd och stöd de behöver. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, kompletterar socialtjänstlagen, SoL, när frivilliga insatser inte är möjliga”. Det skriver Socialstyrelsen på sin hemsida gällande LVU.

  Om LVU för ert barn eller ungdom, ska vara giltigt, måste socialtjänsten besluta om det på starka grunder och det måste vara dessa 3 förutsättningar:

  1. Det ska finnas ett missförhållande i hemmet, enligt 2§ LVU, eller det ska finnas missförhållande i den unges beteende.
  2. Missförhållandet ska innebära en väsentlig risk för att den unges utveckling skadas.
  3. Om den vård som barnet eller ungdomen behöver inte kan ges på frivillig väg.

  Det är alltid socialtjänsten i Eskilstuna som bestämmer om ett LVU behövs. Och för en vårdnadshavare, är det upp till den, eller dem att överklaga ett sådant beslut, i domstol. Om ni bestämmer er för att överklaga det beslutet innebär det att du behöver ett ombud om du ska lyckas med det. Alla vårdnadshavare som vill överklaga har alltid rätt att få en domstol att pröva socialtjänstens beslut om LVU i Eskilstuna.

  När sker ett LVU i Eskilstuna?

  Det kan hända att socialtjänsten kommer och hämtar ditt barn eller din ungdom på en gång, eller helt enkelt när socialtjänsten Eskilstuna så bestämmer. Det som händer då är att barnet eller ungdomen kommer till ett HVB-hem.

  “Socialtjänsten utreder vilka behov den unge har. Sedan lämnar man en begäran om tvångsvård till förvaltningsrätten som fattar beslut om omhändertagandet. I akuta lägen kan socialnämndens ordförande besluta om ett omedelbart omhändertagande, med förvaltningsrätten måste bekräfta det i efterhand. Målet med vården på våra ungdomshem är att pojken eller flickan ska kunna återvända hem, eller flytta till ett eget boende. Därför ska socialnämnden följa upp vården och var sjätte månad ompröva om den unge fortfarande behöver vård eller om den ska upphöra”, skriver Statens institutionsstyrelse på sin hemsida.

  Det kan innebär att barnet eller ungdomen får en akutplacering om socialtjänsten Eskilstuna anser att det är nödvändigt. Först gör socialtjänsten en utredning om de anser att det behövs en vårdinsats, som lär pågå i 8 veckor. Efter utredningen är det upp till socialtjänsten att på nytt bestämma om det finns ett vårdbehov och om barnet eller ungdomen ska bo på ett HVB-hem Eskilstuna. Den genomsnittliga tiden för barnet eller ungdomen på ett sådant HVB-hem Eskilstuna är 5 månader. Är barnet eller ungdomen så stort att han eller hon kan säga något om sin egen situation kan han eller hon vara med och bestämma var den personen ska få behandling. Till exempel skriver Statens institutionsstyrelse att 7 av 10 ungdomar har varit med i sin planering av behandlingen och att de har haft en behandlingsplan och att de har fått komma till tals om sin egen vård. Men att endast 6 av 10 har fått ganska mycket eller mycket hjälp med deras problem.

  Anlita oss vid LVU i Eskilstuna

  Om du bor i Eskilstuna och behöver ett ombud vid risk för eller vid ett beslut om LVU, och vill överklaga det beslutet eller vill se till att ett LVU inte träder in, behöver du ett kompetent ombud. Vi på Advokatfirman Lege är erfarna jurister som erbjuder er att träda in som ombud vid LVU i Eskilstuna.

  Ibland kan det hända att socialtjänsten Eskilstuna agerar på ett sätt som inte alla gånger är bäst för barnet eller er ungdom. Det är då som du som vårdnadshavare bör gå in och skydda barnet så att inte något värre händer. Anlitar ni oss som ert ombud i Eskilstuna vid en överklagan om LVU för ert barn eller er ungdom, ser vi till att vägleda er rätt. Som privatperson kan det vara svårt att veta hur en beslutsordning går till och att veta hur ni ska gå till väga.

  Anser du att ett beslut är fel, så har du rätten att en domstol i Eskilstuna prövar och kanske utreder hur lämpligt beslutet är för ditt barn eller din ungdom. Endast du som är vårdnadshavare vet om vad som är bäst för ditt barn. Det är viktigt att välja en advokat med specialkompetens inom LVU i Eskilstuna. Om du behöver hjälp av ett ombud vid LVU i Eskilstuna är du välkommen att kontakta oss för ett första viktigt möte då vi kan berätta mer.

  Ring oss

  Telefonnummer: 040-644 98 80

  Skicka epost

  Epost: kontakt@lege.se

  Ring oss

  040-644 98 80

  Skicka email

  kontakt@lege.se

  Hör av dig