Vill du att vi kontaktar dig? Lämna dina uppgifter nedan så ringer vi upp.

  LVU Stockholm

  Varför träder LVU in?

  Bor du i Stockholm (eller i Storstockholm) och befinner dig i en situation där ditt barn riskerar att bli, eller är omhändertaget med LVU? Då kan vi på Advokatfirman Lege hjälpa dig. LVU är en förkortning för Lagen om Vård av Unga. Det är en lag som träder i kraft om det är så att Socialtjänsten misstänker att ett barn far illa i den familj, eller de vårdnadshavare som barnen har.

  ”Barn och unga har rätt till en trygg uppväxt. Om barn och unga riskerar att utvecklas ogynnsamt har samhället ansvar att se till att de får det skydd och stöd de behöver. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, kompletterar socialtjänstlagen, SoL, när frivilliga insatser inte är möjliga”, skriver Socialstyrelsen på sin hemsida om LVU.

  Att en LVU i Stockholm träder in, är inget som en myndighet ska göra endast på lösa grunder. Det måste finnas 3 förutsättningar som ska uppfyllas för detta.

  1. Det ska finnas ett missförhållande med anknytning till den som är ung, i dens hem, enligt 2 § LVU, eller det ska finnas något i den unges beteende som leder till en LVU.
  2. Missförhållandet ska innebära en väsentlig risk för att den unges utveckling skadas
  3. Behövlig vård inte kan ges till den unge på frivillig väg.

  Det viktiga är att det är upp till socialtjänsten i Stockholm att besluta om LVU ska träda in för den unge eller om det inte ska det. Och för en vårdnadshavare, är det upp till den, eller dem att överklaga ett sådant beslut, i domstol. Och att begära ett överklagande innebär att du som är vårdnadshavare behöver ett ombud om du ska lyckas med ett överklagande. Alla vårdnadshavare som vill överklaga har alltid rätt att få en domstol att pröva socialtjänstens beslut om LVU i Stockholm.

  Vad händer sedan?

  Det kan hända att socialtjänsten kommer och hämtar ditt barn eller din ungdom på en gång, eller helt enkelt när socialtjänsten Stockholm så bestämmer. Det som händer då är att barnet eller ungdomen kommer till ett HVB-hem.

  “Socialtjänsten utreder vilka behov den unge har. Sedan lämnar man en begäran om tvångsvård till förvaltningsrätten som fattar beslut om omhändertagandet. I akuta lägen kan socialnämndens ordförande besluta om ett omedelbart omhändertagande, med förvaltningsrätten måste bekräfta det i efterhand. Målet med vården på våra ungdomshem är att pojken eller flickan ska kunna återvända hem, eller flytta till ett eget boende. Därför ska socialnämnden följa upp vården och var sjätte månad ompröva om den unge fortfarande behöver vård eller om den ska upphöra”, skriver Statens institutionsstyrelse på sin hemsida.

  Det kan innebär att barnet eller ungdomen får en akutplacering om socialtjänsten Stockholm anser att det är nödvändigt. Först gör socialtjänsten en utredning om de anser att det behövs en vårdinsats, som lär pågå i 8 veckor. Efter utredningen är det upp till socialtjänsten att på nytt bestämma om det finns ett vårdbehov och om barnet eller ungdomen ska bo på ett HVB-hem Stockholm. Den genomsnittliga tiden för barnet eller ungdomen på ett sådant HVB-hem Stockholm är 5 månader. Är barnet eller ungdomen så stort att han eller hon kan säga något om sin egen situation kan han eller hon vara med och bestämma var den personen ska få behandling. Till exempel skriver Statens institutionsstyrelse att 7 av 10 ungdomar har varit med i sin planering av behandlingen och att de har haft en behandlingsplan och att de har fått komma till tals om sin egen vård. Men att endast 6 av 10 har fått ganska mycket eller mycket hjälp med deras problem.

  Anlita oss som juridiskt ombud vid LVU i Stockholm

  Om du bor i Stockholm och behöver ett ombud vid risk för eller vid ett beslut om LVU, och vill överklaga det beslutet eller vill se till att ett LVU inte träder in, behöver du ett kompetent ombud. Vi på Advokatfirman Lege är erfarna jurister som erbjuder er att träda in som ombud vid LVU i Stockholm.

  Ibland kan det hända att socialtjänsten Stockholm agerar på ett sätt som inte alla gånger är bäst för barnet eller er ungdom. Det är då som du som vårdnadshavare bör gå in och skydda barnet så att inte något värre händer. Anlitar ni oss som ert ombud Stockholm vid en överklagan om LVU för ert barn eller er ungdom, ser vi till att vägleda er rätt. Som privatperson kan det vara svårt att veta hur en beslutsordning går till och att veta hur ni ska gå till väga.

  Anser du att ett beslut är fel, så har du rätten att en domstol i Stockholm prövar och kanske utreder hur lämpligt beslutet är för ditt barn eller din ungdom. Endast du som är vårdnadshavare vet om vad som är bäst för ditt barn. Det är viktigt att välja en advokat med specialkompetens inom LVU i Stockholm. Om du behöver hjälp av ett ombud vid LVU i Stockholm är du välkommen att kontakta oss för ett första viktigt möte då vi kan berätta mer.

  Ring oss

  Telefonnummer: 040-644 98 80

  Skicka epost

  Epost: kontakt@lege.se

  Ring oss

  040-644 98 80

  Skicka email

  kontakt@lege.se

  Hör av dig