Vill du att vi kontaktar dig? Lämna dina uppgifter nedan så ringer vi upp.

  Vårdnadstvist i Stockholm

  I behov av en advokat i vårdnadstvist?

  När två föräldrar inte kan komma överens om vårdnad, boende eller umgänge finns det olika steg och åtgärder som ni kan ta. Oftast vill de flesta instanser som socialtjänsten och domstolen att båda ska kunna komma överens och samarbeta kring barnet. Men om inte det går, behöver ni anlita en advokat för vårdnadstvist om ert barn. En vårdnadstvist kan vara uppslitande både för förälder och barn – som ofta kommer i kläm.

  För att inte barn ska fara illa är det mycket viktigt att rådfråga en kunnig advokat så snart som möjligt så att ni kan skona barnet från en uppslitande vårdnadstvist.

  Lege Advokatbyrå finns i Stockholm och vi har mycket kunniga advokater som är engagerade och kan ge dig som är förälder, goda råd om vad du bör göra om ni befinner er i en vårdnadstvist.

  Några viktiga delar i en vårdnadstvist som ni behöver tänka igenom är:

  • Var ska barnets b0? Lagen om vårdnaden av barn är uppdelad i 3 delar; 1. vårdnad, 2. boendet och 3. umgänget. Bland det första som det uppstår i en vårdnadstvist är frågan om var barnet ska bo. Detta är något som vi kan ge goda råd om.
  • Ska barnet gå på förskola eller skola, och var i så fall? Lagen säger också att om båda föräldrar är vårdnadshavare så ska båda ge sitt godkännande om placering i förskola och skola.
  • Hur ska umgänget med förälder och barn se ut? Även om en förälder inte har vårdnaden eller boendet av ett barn, så har de alltid möjligheten att kunna få umgås med sitt barn. Hur ska det umgänget se ut? Hur ofta och var ska umgänget ske? Allt sådant kan vi hjälpa er med, så att ni kan lösa dessa viktiga frågor för era barn.

  Den bästa utgångspunkten för barnet är givetvis om föräldrarna tillsammans kan hitta en lösning som de känner sig nöjda med, men det är inte alltid möjligt. I situationer där en av föräldrarna är, eller har varit våldsam, hotfull eller begått brott mot den andra föräldern, bör den gemensamma vårdnaden tilldelas den andra – icke-våldsamma föräldern. Advokatfirman Lege har mångårig, bred erfarenhet och kompetens om vårdnadstvister i Stockholm och hjälper er genom hela vårdnadstvisten i Stockholm.

  Hur ska du agera i en vårdnadstvist?

  De flesta vårdnadstvister ser ganska olika ut. Advokatfirman Leges största prioritet i ärenden om vårdnadstvister är därför alltid att hitta en lösning som fungerar och undvika en utdragen och slitsam vårdnadstvist som kan skada barnet – så långt det är möjligt. I alla de fall där ni föräldrar inte kan samarbeta, så hjälper vi er med den juridiska och viktiga delen i en vårdnadstvist. Vi vill som vanligt, påminna om att det alltid är barnets bästa som kommer i fokus. Men ibland är det komplicerat och det är då vi kommer in och är ett stöd och hjälper dig som behöver det. Har en förälder till exempel bristande omsorgsförmåga, egna problem med psykisk ohälsa, då kanske det är olämpligt med umgänge med barnet? Eller så kanske umgänget endast är möjligt med en tredje part inblandad, ett s.k. umgängesstöd? Oavsett situation så finns vi på Advokatfirman Lege här för dig och hjälper dig med dina frågor kring vårdnadstvister i Stockholm.

  Som vårdnadshavare har du skyldighet att skydda dina barn om det finns en risk för att de utsätts för våld eller övergrepp.

  Skillnad mellan gemensam och enskild vårdnad:

  Gemensam vårdnad:

  Att ha gemensam vårdnad om ett barn innebär att ni som föräldrar har juridiskt ansvar för barnet. Det vanliga är att barnets föräldrar ha gemensam vårdnad. De får gemensam vårdnad om barnet per automatik om de är gifta med varandra när barnet föds. I de fall då föräldrarna inte är gifta får mamman till barnet ensam vårdnad och föräldrarna får då enas om gemensam vårdnad med hjälp av familjerätten. Om föräldrarna inte är överens kan den föräldern som inte har vårdnaden väcka talan därom i domstol.

  Enskild vårdnad:

  Enskild vårdnad innebär att endast en förälder är vårdnadshavare för barnet. Den som har enskild vårdnad bär ansvaret gällande allt juridiskt och ekonomiskt kring barnet. Som vårdnadshavare har du skyldighet att se till att ett umgänge mellan barnet och den andre föräldern sker. Den andra föräldern kan alltså inte ”stängas ute” av den förälder som har vårdnaden om ett barn.

  Lege hjälper vid vårdnadstvist i Stockholm

  När du behöver rådfråga oss om en vårdnadstvist, går vi först igenom vad som har hänt och hur situationen ser ut idag.

  De frågor vi går igenom kan vara:

  • Varför en gemensam vårdnad inte fungerar.
  • Har du blivit stämd i vårdnadsfrågan av den andra föräldern?
  • Är du en förälder som inte har del i vårdnaden och vill bli vårdnadshavare?
  • Finns det konkreta händelser som är av betydelse?
  • Finns det bevis om våld eller övergrepp?
  • Vilka ändringar önskar du om vårdnad, boende eller umgänge?

  I vissa fall kan akuta åtgärder krävas. Detta kan vara fallet om det finns misstankar om att barnet utsätts för övergrepp eller om den andra föräldern mot din vilja har tagit med barnet utomlands eller skall flytta långt inom Sverige.

  Bortsett från de akuta fallen är stegen efter det första mötet i sammandrag följande:

  • Vi utreder dina möjligheter till rättsskydd eller rättshjälp.
  • Härefter kontaktar vi den andra föräldern brevledes och lägger fram din sak och erbjuder en frivillig lösning.
  • Om denne avvisar detta får ni besluta om ni vill gå vidare eller inte. Sker detta blir det då i form av en stämningsansökan till tingsrätten. I denna ansökan till domstolen redogör vi för bakgrunden och skälen till att du nu begär ensam vårdnad.
  • Domstolen kallar därefter till en första förhandling – en så kallad muntlig förberedelse – dit vi går tillsammans och för er talan. Båda parter får då lägga fram sin sak och domstolen fattar därefter de första besluten som då som regel handlar om vårdnad, boende och umgänge. Samtidigt beslutas då ofta att en vårdnadsutredning skall göras av familjerätten inom socialtjänsten.

  Juridiskt ombud

  Det är viktigt att välja en advokat med specialkompetens inom vårdnadstvist. Advokatfirman Lege har duktiga och kunniga advokater med lång erfarenhet och kompetens av vårdnadstvist i Stockholm, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro, Göteborg och Malmö. Vi förmedlar rättsskydd och rättshjälp och har bred och djup kunskap om vårdnadstvister. Behöver du hjälp i en vårdnadstvist i Stockholm är du välkommen att kontakta oss för rådfrågning och hjälp!

  Ring oss

  Telefonnummer: 040-644 98 80

  Skicka epost

  Epost: kontakt@lege.se

  Ring oss

  040-644 98 80

  Skicka email

  kontakt@lege.se

  Hör av dig